Retouching done for Alma Gaucha, a Brazilian steakhouse in Boston.

Retouching done for Alma Gaucha in Boston, MA